Gloseliste samfunnsfag: begreper på engelsk og norsk med forklaring

Gloseliste samfunnsfag: begreper på engelsk og norsk med forklaring

Begreper på type land
NIC, Newly Industrialized Countries NIC-land Land som er i ferd med å bli rike, nyindustrialiserte land (gammelt begrep)
Emerging countries/ markets/ economies Fremvoksende land/markeder/ økonomier Land som er i ferd med å bli rike (nytt, trendy begrep)
The BRICS countries BRICS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, de viktigste og største av de fremvoksende landene.
Developed country, industrialized country I-land: industriland, “rikt land”
Developing country, third world country U-land: utviklingsland, “fattig land”
The third world Den tredje verden (litt gammeldags uttrykk) Den fattige del av verden (den første verden er oss, den andre var de kommunistiske landene)
Finans og økonomi
GDP, GNP (Gross domestic product, Gross national product) BNP= brutto nasjonalprodukt brutto nasjonalprodukt: den totale pengeverdien av alt et land produserer av varer og tjenester i løpet av ett år. Vanlig mål på størrelsen på et lands økonomi OBS: BNP inkluderer ikke:Varer og tjenester som det ikke betales penger for (barnepass, mat til seg selv, frivillig arbeid osv.)

Svart økonomi (kriminalitet og alt som er unndratt skattlegging

Sier ingenting om økonomiske forskjeller, (fattigdom osv.)

Sier ingenting direkte om hvor bra folk har det.

Stiger ved f.eks. katastrofer som jordskjelv!

GDP per capita BNP per innbygger Hvor mye hver person i et land produserer i gjennomsnitt. Det vanligste målet på et lands rikdom
PPP (Purchase power parities) Kjøpekraftspariteter En metode for å ta hensyn til hva man får for pengene i forskjellige land. Skal gi et mer realistisk bilde av hva lønn, inntekt osv. er i forskjellige land. (20 dollar er mye mer penger i f.eks. India enn i Norge).
Economic growth Økonomisk vekst Vekst i total BNP fra ett år til et annet
HDI, Human Development Index HDI Indeks for menneskelig utvikling = BNP pr. innb. (PPP) + levealder + fravær av analfabetisme. Et FN-mål for et lands velstand
Business climate Business-klima, forretningsklima = hvor lett, trygt og praktisk det er å drive forretninger et sted
Deficit Underskudd Det at staten (eller et firma) bruker mer penger enn de får inn i (skatte)inntekter
Debt Gjeld
Bond Obligasjon et verdipapir som en stat eller et firma selger, en måte å låne penger på.
Treasury bond, government bond Statsobligasjon Et verdipapir utstedt av en sentralbank. En måte for en stat å låne på. Frem til nå en veldig trygg måte å investere penger på.
Investment Investering Penger man plasserer eller bruker på noe for å få mer tilbake (sparing i bank, aksjer, obligasjoner osv., pluss at stater bruker penger på infrastruktur, utdanning osv.)
Infrastructure Infrastruktur Alt som brukes til transport av varer, mennesker, tjenester og informasjon: veier, jernbaner, havner, flyplasser, internett osv)
Capital Kapital Noe av verdi, skapt av mennesker, som brukes i produksjon av varer eller tjenester; f.eks. penger i form av verdipapirer o.l., land, bygninger, maskiner, infrastruktur, utdanning og erfaring (menneskelig kapital) m.m.. Den vanligste betydningen er penger.
Demografi (befolkningsspørsmål)
Demography Demografi befolkning, sammensetning av befolkning
The demographic transition Den demografiske overgangen Overgangen fra høy dødsrate og høy fødselsrate til lav d. og høy f. og til slutt til lav begge. I overgangsfasen skjer en befolkningseksplosjon.
Geopolitical Geopolitisk = politikk som dreier seg om hvem som har makt over store områder i verden
Population density Befolkningstetthet Antall mennesker pr. km2
Infant mortality Barnedødelighet Andel barn pr 1000 som dør før fylte ett år
Populous Folkerik
Literacy Alfabetisme Hvor stor prosentandel som kan lese og skrive
Illiteracy Analfabetisme Hvor stor prosentandel som ikke kan lese og skrive
Næringsliv
Agriculture Jordbruk
Manufacture, manufacturing industry Produksjonsindustri Industri som lager fysiske ting
Service industry Tjenesteytende næringer Firmaer som lager tjenester (matservering, rådgivning, programvare, reklame, finanstjenester, advokatkontorer osv.)
Unemployment Arbeidsløshet
Konflikt
Civil war Borgerkrig
Insurgency Væpnet opprør, nesten-borgerkrig
Coup, coup d’etat (uttales ”ku deta”) Kupp, statskupp En ulovlig maktovertakelse, med eller uten vold.
Devastate Ødelegge/herje
Casualties Ofre (døde og sårede)
Failed state <Ikke noe godt norsk ord> Mislykket stat, et land hvor staten ikke har kontroll over hele territoriet, ikke kan håndheve lover, sørge for sikkerhet og grunnleggende tjenester som skolegang, vann og avløp, ikke er i stand til å ta avgjørelser og gjennomføre dem, og som ikke kan representere dette landet overfor andre land i verdenssamfunnet. Eksempler: Somalia, Chad, DR Kongo.
Deterrence  Avskrekking  En strategi som tar sikte på å skremme andre land fra å angripe en selv eller skade et lands interesser. Avskrekkingen oppnås ved å ha evnen til å gjøre uakseptabelt stor skade på en fiende (ved hjelp av atomvåpen).

Legg igjen en kommentar